Pasirinkite padalinį

Your Cart

TOTAL 0 ITEMS IN CART
Menu
Shop
Category
Department
Account


BENDROVĖS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOS POLITIKA
Pirkdami www.skanuskebabai.lt svetainėje Jūs pasitikite UAB "Egas.eu" (toliau - Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau - Politika) ir prekių pirkimo ir pardavimo Skanuskebabai internetinėje parduotuvėje taisyklės (toliau - Taisyklės ) numatė apimtį, būdus ir tikslus. Jūs taip pat pateikiate savo duomenis pateikdami mums savo atsiliepimus.

Jei nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).

Šioje Politikoje rasite visą informaciją apie tai, kokius duomenis renkame ir apdorojame, kam juos naudojame, kiek laiko juos saugome ir pan. Ši informacija yra svarbi, todėl tikimės, kad ją atidžiai perskaitysite.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė jau buvo nustatyta.

Mes gerbiame jūsų privatumą, o jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikos reikalavimus.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Bendrovė renka ir tvarko šioje Politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

– Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje nustatytomis sąlygomis;

– Mūsų teisėtas interesas;

- Įmonei kylančių ir taikomų teisinių įsipareigojimų vykdymas.

Tvarkant Jūsų asmens duomenis, galiojančių teisės aktų nustatytomis apimtimis ir sąlygomis gali būti taikomas vienas ar keli iš aukščiau nurodytų teisinių pagrindų.

Bendrovė renka ir tvarko šioje Politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

Bendrovė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga nuo 2018 m. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2018 m. gegužės 25 d. (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Bendrovė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – siekdama sudaryti ir/ar vykdyti su Jumis darbo sutartį, gavus Jūsų sutikimą, kai Bendrovės asmens duomenis tvarkyti reikalauja atitinkamas teisės aktas. veiksmus, ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisinio intereso (tik tuo atveju, jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti atšauktas lengvai ir nemokamai.

Tvarkant Jūsų asmens duomenis, galiojančių teisės aktų nustatytomis apimtimis ir sąlygomis gali būti taikomas vienas ar keli iš aukščiau nurodytų teisinių pagrindų.

Kokius duomenis tvarkome ir kodėl?

Jūsų pirkimo duomenų apdorojimas

Teikdami Jums Paslaugas ir įvairias naudą – pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, pinigų grąžinimą (jei grąžinate įsigytą prekę), teikdami nuolaidas ir kt. – tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (toliau – pirkimo duomenys).

Jūsų pirkimo duomenys tvarkomi paslaugų administravimo tikslais:

Duomenų kategorijos

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir pristatymo adresas, pirkimo ir pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkimo kainos ir suteikiamos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimo informacija

Duomenų tvarkymo pagrindas

Jūsų sutikimas naudotis paskyra Taisyklėse nustatytomis sąlygomis

Duomenų apdorojimo terminas

5 metai nuo pirkimo sandorio datos.

Kaip naudojame jūsų pirkimo duomenis?

Pirkimo duomenis saugome 5 metus nuo pirkimo operacijos datos, o pasibaigus terminui sunaikiname.

Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų tvarkymas

Jūsų asmens duomenis naudosime atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa).

Duomenys iš mūsų klientų atsiliepimų

Duomenų kategorijos

Jūsų pateikta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

Jūsų užklausos turinys: renginys, į kurį kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Mūsų teisinis įsipareigojimų nagrinėti ir atsakyti į vartotojų prašymus vykdymas, taip pat mūsų teisėtas interesas įvertinti klientų atsiliepimus, siekiant mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų apdorojimo terminas

Iki 6 mėnesių

Jūsų duomenis naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų prašymą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų užklausas ar reikalavimus. Taip pat galime analizuoti užklausos duomenis, siekdami gerinti savo veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgdami į Jūsų nuomonę ir pasiūlymus.

Mes apdorojame ir saugome Jūsų Užklausą ir su ja susijusius duomenis, kol išnagrinėsime Užklausą, pateiksime Jums atsakymą ir įgyvendinsime priimtus sprendimus, taip pat iki 6 (šešių) mėnesių nuo Užklausos išsprendimo.

Jeigu dėl Prašymo yra pradėtas teisminis ginčas arba yra tokio ginčo galimybė, Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, kol pasibaigs teisės aktuose numatytas skundo ar ieškinio padavimo senaties terminas ir/ar įsiteisėja galutinis sprendimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytų Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpiui, Jūsų duomenis sunaikinsime.

Iš kokių šaltinių renkame jūsų asmens duomenis?

Beveik visus jūsų asmens duomenis gauname tik iš jūsų. Jūs mums tiesiogiai pateikiate anketos duomenis, pvz. užpildant registracijos formas.

Jūsų duomenis taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Prašymą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: el. paštu, pateikdami mums raštišką prašymą, skambindami mūsų klientų skundų telefonu.

Jeigu, siekiant kokybiškai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, mums reikia surinkti papildomos informacijos arba atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, Jūsų Užklausos duomenis galime susieti su turimais ir/ar surinktais Jūsų Užklausos nagrinėjimo metu, pvz. pirkimo sandorių duomenis, apklausti mūsų darbuotojus ir kt.

Jūsų duomenis taip pat gauname per vaizdo stebėjimą. Duomenys renkami remiantis mūsų teisėtu interesu užtikrinti savo klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

Kokiais atvejais ir kokioms trečiosioms šalims atskleidžiame Jūsų duomenis?

Duomenys gali būti teikiami kompetentingoms institucijoms ar teisėsaugos institucijoms, pavyzdžiui, policijai ar priežiūros institucijoms, tačiau tik jų prašymu ir tik tada, kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus arba įstatymų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientams, darbuotojams ir išteklių saugumui pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kokias teises jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia jums daug teisių, kuriomis galite laisvai naudotis, ir mes turime užtikrinti jums šią galimybę. Informaciją apie jūsų konkrečias teises ir jų įgyvendinimo būdus pateikiame šioje Politikoje žemiau, prašome ją atidžiai perskaityti.

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais savo asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais savo asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpis, duomenų gavimo šaltiniai, automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, ir jo reikšmė bei pasekmės Jums.

Daugumą šios informacijos pateikiame jums šioje Politikoje ir manome, kad ji jums naudinga.

Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų prašymo formoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli arba neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti, kad ši informacija būtų pakeista, patikslinta ar pataisyta.

Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu pagrįstas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Jei jūsų sutikimas baigiasi, jį atšaukia ar atšaukia, su jūsų sutikimu tvarkomus duomenis sunaikiname.

Bet kuriuo atveju, esant reikalui, galime saugoti Jūsų sutikimą ir jo įrodymą ilgesnį laiką, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad jūsų duomenis tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visada prašome pirmiausia susisiekti su mumis tiesiogiai. Tikime, kad sąžiningomis pastangomis galėsime išsklaidyti visas jūsų abejones, patenkinti jūsų pageidavimus ir ištaisyti visas padarytas klaidas.

Jeigu Jūsų netenkina mūsų siūlomas problemos sprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, nesiimsime reikiamų veiksmų pagal Jūsų prašymą, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri yra VĮ Apsaugos inspekcija Lietuvos Respublikoje.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas grindžiamas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Tačiau, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslais ir abiejų šalių (tiek jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyra, jūsų nesutikimas gali reikšti, kad nustojus tvarkyti jūsų duomenis remiantis mūsų teisėtu interesu, mes negalės suteikti jums galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis.

Teisė ištrinti (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir pan.), Jūs turite teisę prašyti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite raštišką prašymą mūsų bendrovei.

Svarbu pažymėti, kad jūsų duomenys bus ištrinti be atskiro jūsų prašymo.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

 

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir pan.), Jūs taip pat turite teisę apriboti savo duomenų tvarkymą.

Norėdami pasinaudoti šiame skyriuje nurodyta teise, pateikite raštišką prašymą mūsų bendrovei.

Paraiškos apdorojimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų mūsų kandidatų ir pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar pasinaudoti kitomis Jūsų teisėmis, turėsime Jus identifikuoti. Šiuo tikslu galime paprašyti jūsų pateikti atitinkamus jūsų pateiktus profilio duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą ar telefono numerį) ir palyginsime, ar jūsų pateikti duomenys atitinka atitinkamus profilio duomenis. Atlikdami šį patikrinimą taip pat galime išsiųsti patvirtinimo pranešimą registracijos formoje nurodytam kontaktui (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti įgaliojimo veiksmą. Jei patvirtinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodyti duomenys neatitinka formoje nurodytų duomenų arba Jūs nesuteikiate autorizavimo pagal gautą SMS ar el. laišką), būsime priversti pareikšti, kad Jūs nėra prašomų duomenų subjektas ir turės atmesti jūsų prašymą.

Gavę Jūsų prašymą pasinaudoti bet kuria iš Jūsų teisių ir sėkmingai užbaigę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, įsipareigojame suteikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, turime teisę pratęsti vieno mėnesio laikotarpį dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums pateiksime ir elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelio informacijos kiekio) arba jeigu Jūs prašysite atsakyti Kitas būdas.

Atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.

Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite susisiekti su mumis?

 

Dėl visų duomenų tvarkymo klausimų galite susisiekti su mumis šiais būdais:

paštu : info@kebabinn.lt

pašto korespondencijos adresas - J. Galvydžio g. 4, 08222 Vilnius.

Laišką adresuoti taip: UAB „EGAS.eu“, duomenų apsaugos pareigūnas.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, duomenys:

UAB "EGAS.eu"

Juridinio asmens kodas: 302975986

Biuro adresas: J. Galvydžio g. 4, 08222 Vilnius, Lietuvos Respublika

Kiek saugūs jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumo technologijas ir procedūras, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, todėl reikalaujame, kad jie naudotų tinkamas priemones, kurios galėtų apsaugoti jūsų konfidencialumą ir užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą. Tačiau informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti garantuotas; bet koks informacijos perdavimas mums nurodytais būdais atliekamas jūsų pačių rizika.

Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytų Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Jūsų duomenis sunaikiname.

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau nei konkrečiai nurodyta šioje Politikoje tik tada, kai:

– tai būtina, kad galėtume apsiginti nuo pretenzijų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

- yra pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios atliekamas tyrimas;

– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo ar skundo išsprendimui;

– atsarginėms kopijoms ir kitiems panašiems tikslams;

- esant kitokiam teisiniam pagrindui joje numatytais pagrindais.

Taip pat naudojame Facebook ir kitų internetinės reklamos tiekėjų paslaugas. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai veikia, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti, kad būtų rodomi tokie skelbimai ar toks duomenų naudojimas, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateiktoje informacijoje – https://www.facebook.com/policies/ads#;

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika galioja nuo 2018 m. birželio 5 d. Jei šią politiką pakeisime, atnaujintą versiją paskelbsime šiame puslapyje.


Slapukų naudojimas

Slapukų politika

Slapukai yra mažos teksto dalys, kurias mūsų serveriai siunčia į jūsų kompiuterį ar įrenginį, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Jie saugomi jūsų naršyklėje ir vėliau siunčiami atgal į mūsų serverius, kad galėtume pateikti kontekstinį turinį. Be slapukų naudojimasis žiniatinkliu būtų daug labiau varginantis. Mes naudojame juos, kad palaikytume jūsų veiklą mūsų svetainėje. Pavyzdžiui, jūsų sesija (kad jums nereikėtų vėl prisijungti) arba jūsų pirkinių krepšelis.
Slapukai taip pat naudojami siekiant padėti mums suprasti jūsų nuostatas, pagrįstas ankstesne ar dabartine veikla mūsų svetainėje (puslapiuose, kuriuose lankėtės), jūsų kalba ir šalimi, todėl galime teikti jums patobulintas paslaugas. Taip pat naudojame slapukus, kad padėtų mums rinkti apibendrintus duomenis apie svetainės srautą ir sąveiką su svetaine, kad ateityje galėtume pasiūlyti geresnę svetainės patirtį ir įrankius.

Čia pateikiama slapukų, kurie gali būti saugomi jūsų įrenginyje, kai lankotės mūsų svetainėje, apžvalga:

Slapuko kategorija Tikslas Pavyzdžiai

Sesija ir apsauga

Autentifikuoti vartotojus, apsaugoti naudotojų duomenis ir leisti svetainei teikti paslaugas, kurių vartotojai tikisi, pvz., išlaikyti savo krepšelio turinį arba leisti įkelti failus.

Svetainė neveiks tinkamai, jei atmesite arba atmesite šiuos slapukus.

session_id (Odoo)

Parinktys

Prisiminkite informaciją apie pageidaujamą svetainės išvaizdą ar elgseną, pvz., pageidaujamą kalbą ar regioną.

Jei atmesite šiuos slapukus, jūsų patirtis gali pablogėti, tačiau svetainė vis tiek veiks.

frontend_lang (Odoo)
Sąveikos istorija

Naudojama informacijai apie jūsų sąveiką su svetaine, matytus puslapius ir bet kokią konkrečią rinkodaros kampaniją, atvedusią jus į svetainę, rinkti.

Jei atmesite šiuos slapukus, mes negalėsime jums suteikti geriausių paslaugų, tačiau svetainė veiks.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Reklama ir rinkodara

Naudojama, kad reklama būtų patrauklesnė naudotojams ir vertingesnė leidėjams bei reklamuotojams, pvz., teikiant aktualesnius skelbimus, kai lankotės kitose svetainėse, kuriose rodomi skelbimai, arba siekiant pagerinti skelbimų kampanijos našumo ataskaitas.

Atminkite, kad kai kurios trečiųjų šalių paslaugos gali įdiegti papildomus slapukus jūsų naršyklėje, kad galėtų jus identifikuoti.

Galite atsisakyti trečiosios šalies slapukų naudojimo apsilankę adresu Network Advertising Initiative opt-out page. Svetainė vis tiek veiks, jei atmesite arba atmesite šiuos slapukus.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analitika

Supraskite, kaip lankytojai sąveikauja su mūsų svetaine naudodami „Google Analytics“. Išmokti daugiau apie Analitikos cookies ir privatumo informaciją.

Svetainė vis tiek veiks, jei atmesite arba atmesite šiuos slapukus.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

Galite pasirinkti, kad kompiuteris jus įspėtų kiekvieną kartą, kai siunčiamas slapukas, arba galite pasirinkti išjungti visus slapukus. Kiekviena naršyklė yra šiek tiek skirtinga, todėl peržiūrėkite savo naršyklės žinyno meniu, kad sužinotumėte, kaip teisingai keisti slapukus.

Šiuo metu nepalaikome „Do Not Track“ signalų, nes nėra pramonės atitikties standarto.